Monday, July 11, 2011

การให้ด้วยใจกว้างขวาง


2 โครินธ์ 9:1 – 15
การให้ด้วยใจกว้างขวาง

คำนำ   เปาโลเขียนเรื่องการเรี่ยไรเพื่อธรรมิกชนในกรุงเยรูซาเล็มต่อจากบทที่ 8  แต่นักวิชาการบางท่านเชื่อว่าบทที่ 9  เป็นจดหมายสั้นๆ อีกฉบับที่แยกจาก 2โครินธิ์  คือเป็นจดหมายที่เปาโลเขียนให้ทิตัสเพื่อนำไปให้พี่น้องโครินธิ
คำถามเพื่อศึกษาร่วมกัน
1.   ในบทที่ 8 เปาโลได้ยกตัวอย่างการให้ของพี่น้องมาซิโดเนียมาท้าทายชาวโครินธิ์   แต่ในข้อ1,2 นี้ท่านได้ยกใครเป็นตัวอย่างของการให้เพื่อกระตุ้นชาวมาซิโดเนียมีส่วนถวาย   ตอบ  ท่านยกเรื่องความตั้งใจถวายของพวกโครินธ์ (พี่น้องในแคว้นอาคายา)  ซึ่งพวกเขาเป็นพวกที่เริ่มต้นก่อน แต่ทำสำเร็จทีหลัง
2.   ชาวมาซิโดเนียได้เรี่ยไรสำเร็จแล้ว  เปาโลจึงเตือนใจชาวโครินธิ์ว่าพวกเขาควรจะทำอย่างไร?  (ดูข้อ3-5)
      . ข้อ3  ทำให้สมกับที่พวกเขาได้เริ่มต้นเป็นแบบอย่างแล้ว      . ข้อ4  เพื่อจะไม่ได้ขายหน้า  
      . ข้อ5  ให้ทำตามคำมั่นสัญญาให้ครบถ้วน   
1.      สิ่งที่เปาโลเขียนไว้ในข้อ 6 – 8 สอนถึงหลักของการให้จากกฎแห่งการหว่านอย่างไร?    
ก.      ข้อ 6,11     ให้ด้วยใจกว้างขวาง 
ข.      ข้อ 7          ให้ด้วยเต็มใจ  สบายใจ
ค.      ข้อ 7          ให้ด้วยความเชื่อว่า  พระเจ้าทรงเป็นแหล่งของพระพร เพื่อพระนามจะเป็นที่สรรเสริญ
4.   ข้อ 8  ส่วนของพระเจ้าในเรื่องการหว่าน/ให้   ดูข้อ 7,8    
.  ข้อ7 พระเจ้าทรงรักคนที่ให้ด้วยใจยิยดี
ข.  จะประทานให้ท่านมีทุกอย่างที่จำเป็นทุกเวลา
.  จะให้ท่านมีอย่างล้นเหลือสำหรับการดีทุกอย่าง
5.   การให้ของคริสเตียนนำผลด้านใดบ้างมาสู่ผู้ให้ ?
. ข้อ9  เป็นความชอบธรรม/พอพระทัยพระเจ้า         . ข้อ10,11  ยิ่งเป็นเหตุให้เขามีส่วนในงานพระองค์มากขึ้น
. ข้อ14  เป็นที่ระลึกถึงและอยู่ในคำอธิษฐานของผู้รับ
6.   การให้ของคริสเตียนนำผลด้านใดมาสู่แก่ผู้รับ   ดูข้อ12,13   
      . ทำให้มีการสรรเสริญและขอบพระคุณพระเจ้ามากยิ่งขึ้น        .  เป็นการจุนเจือพี่น้องคริสเตียนด้วยกัน
7.   ของประทานจากพระเจ้าที่เหลือจะพรรณนาหรือที่ยิ่งใหญ่ที่สุด  ที่เปาโลพูดไว้ในข้อที่ 15 คืออะไร?
ความรอด  และความมั่งคั่งฝ่ายจิตวิญญาณผ่านทางพระบุตรผู้ทรงมั่งคั่ง  แต่ยอมสละเพื่อเราทั้งหลาย
นำมาใช้ในชีวิต
1)  ขอให้เราทบทวนท่าทีแห่งการให้/การถวายของเราว่าเป็นอย่างไร?  เราให้ด้วยฝืนใจหรือ  ให้ด้วยนึกเสียดายหรือ  ให้เพราะหน้าที่หรือ   ให้เพื่อชื่อเสียงหรือ    ให้เพื่อให้ตนเองพอใจหรือ  เราควรให้อย่างไรดี
2)  เราจะแบ่งปันพระพรที่พระเจ้าให้ในฝ่ายวิญญาณจิตแก่ผู้อื่นอย่างไร?  เรากระตือรือล้นที่จะแบ่งปันไหม?

Custom Search