Friday, August 28, 2009

หนังสือม้วนอิสยาห์

หนังสือม้วนอิสยาห์

เป้าหมายของพระธรรมอิสยาห์

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเรียกอิสยาห์จากประชากรของพระองค์ เพื่อเตือนชาวยูดาห์เรื่องการพิพากษา และเปิดเผยถึงการเสด็จมาของ องค์อิมมานูเอล

พระธรรมอิสยาห์มีความพิเศษทางด้านศาสนศาสตร์คร่าว ๆ คือ

1.การเชื่อฟังและพึ่งพาองค์พระผู้เป็นเจ้าเพียงพระองค์เดียว

2.หลังการทนทุกข์ผู้ที่เหลืออยู่จะได้รับการอวยพระพร

3.พระเจ้ามีวันหนึ่งเพื่อให้ทุกสิ่งสำเร็จตามพระประสงค์ มีเวลาแห่งการอวยพระพร พระเมสิยาห์จะเป็นผู้ปกครองและจะไม่มีความขัดแย้งบนโลก

การแบ่งหัวข้อ

ต้นฉบับหนังสืออิสยาห์มิได้มีการแบ่งออกเป็นหัวข้อเป็นบท หากแต่เรียงร้อยถ้อยคำด้วยการพยากรณ์ สลับกับการสอน ผู้ศึกษาพระธรรมอิสยาห์อย่างละเอียดจึงพบกับปัญหาในการตี ความข้อความต่างๆ ว่าควรจะเป็นหัวข้อใดเช่น การพิพากษา หรือ วันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้า เป็นต้น ฉะนั้นจึงต้องกำหนดแนวทางของข้อพระธรรมตอนนั้นๆ เพื่อการพิจารณาจัดข้อพระธรรมให้ถูกต้องตามหัวข้อ เช่นการจัดหัวข้อในชั้นเรียนพระธรรมอิสยาห์ ซึ่งพวกเราได้ศึกษาตามหัวข้อเห็นว่าเป็นประโยชน์มาก ทั้งเห็นว่าแท้จริงแต่ละหัวข้อมีความเชื่อมโยงต่อเนื่องกันอย่างมีความหมาย ตามวัตถุประสงค์ที่ผู้เขียนพยายามจะสื่อสารกับผู้อ่าน (คนอิสราเอลและรวมทั้งเราทั้งหลายด้วย) หัวข้อที่อาจารย์ได้แบ่งออกมาให้พวกเราศึกษาพอจะสรุปคร่าว ๆ ได้ดังต่อไปนี้

ความบริสุทธิ์ของพระเจ้า

หมายถึงพระลักษณะที่แสดงออกถึงความเพียบพร้อมบริบูรณ์ทุกด้าน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะพระองค์ของพระผู้เป็นเจ้า ด้วยเหตุนี้ความมีมลทินความไม่บริสุทธิ์จึงห่างไกลจากพระองค์ ในทางกลับกันความสูงส่งด้านจริยธรรมความดีงามทุกสิ่งอยู่กับพระองค์ และพระองค์มีพระประ สงค์ให้ประชากรของพระองค์บริสุทธิ์ตามแบบอย่างของพระองค์ จึงเป็นที่มาของการสำแดงพระองค์ให้เห็นเด่นชัดในด้านความบริสุทธิ์ ชอบธรรม ตลอดในพระธรรมอิสยาห์และพระคัมภีร์ทั้งเล่ม และตลอดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ (เช่น ลวต.11:44-45,ยชว.24:19)

หนังสือม้วนอิสยาห์ 2

ผู้รับใช้ของพระเจ้า

ในความหมายของชาวอิสราเอลถือว่าทุกคนเป็นทาสรับใช้ของพระเจ้า (อพย.4:10, กดว.12:7 , วนฉ. 2:7 ) ทั้งนี้เพื่อเน้นถึงความรับผิดชอบของพวกเขาต่อพระเจ้า ชาวอิสราเอลไม่รู้สึกอับ

อายหรือถูกดูแคลนที่เรียกตนเองว่าทาส แต่กลับรู้สึกเป็นเกียรติที่พระเจ้าเลือกใช้ตน ( สดด.89:3) มี 10 ท่านเท่านั้นที่ถูกบันทึกคำต่อท้ายว่าผู้รับใช้ของพระเจ้า คือ อับราฮาม ผู้รับใช้ของเรา (ปฐก.26:24),โมเสส ผู้รับใช้ของเรา (กดว.12:8) , คาเลบ ผู้รับใช้ของเรา (กดว.14:24) ,ดาวิด ผู้รับใช้ของเรา (1 พกษ.14:8) , โยบ ผู้รับใช้ของเรา ( โยบ 1:8) , อิสยาห์ ผู้รับใช้ของเรา ( อสย.20:3) เอลียาคิม ผู้รับใช้ของเรา (อสย.22:20) ,เนบูคัสเนสซาห์ ผู้รับใช้ของเรา ( ยรม.25:9) เศรุบาเบล ผู้รับใช้ของเรา (ฮักกัย 2:23) และสุดท้ายเราจะนำผู้รับใช้ของเรามาคือ กิ่ง หมายถึงพระเยซูคริสต์ ( ศคย.3:8)

คุณสมบัติของผู้รับใช้ของพระเจ้า

ความเชื่อฟังพระเจ้าอย่างสุดจิตสุดใจ ความถ่อมใจไม่เหลิงว่าเป็นคนของผู้ยิ่งใหญ่ (ฉธบ.10:12-13) และพวกเขาต้องอยู่ตรงข้ามกับพระอื่นๆ(ฉธบ.6:13-14)

การพิพากษาและความรอด

การพิพากษาของพระเจ้ามิได้หมายความถึงการลงโทษเสมอไป พระเจ้าทรงพิจารณาทุกสิ่งอย่างเที่ยงธรรม โดยมาตรฐานอันยุติธรรมของพระองค์ เมื่อพระเจ้าทรงพิพากษาตัดสินแล้ว ผลที่ได้รับคือฝ่ายที่บริสุทธิ์ตามมาตรฐานของพระเจ้าจะได้รับความรอด ฝ่ายที่ไม่ได้มาตรฐานของพระเจ้าต้องได้รับผลการลงโทษ (ฉธบ.1:16-17) ในพระคัมภีร์เราจะพบเห็นผู้รับใช้พระเจ้า(คนของพระเจ้า)อ้อนวอนให้พระเจ้ามาพิพากษาตัดสินความของเขาโดยเร็ว(ดูจากในสดุดีมีมากมายหลายตอน )

องค์อิมมานูเอล

อิมมานูเอล แปลว่า พระเจ้าทรงสถิตกับเรา เล็งถึงพระมาซีฮาที่โลกและชาวยิวรอคอย ผู้ที่จะมาทำการปลดปล่อยประชากรของพระเจ้าจากความทุกข์ ผู้จะมาพิพากษาคนอธรรม ผู้จะมาประทานพระพรแก่ประชากรของพระเจ้า องค์อิมมานูเอล คือ บุคคลที่อยู่ในความบาปไม่กล้าเผชิญหน้าด้วย(เพราะการมาของพระองค์สำหรับคนบาปนั่นก็คือการพิพากษา) แต่พระองค์ทรง

หนังสือม้วนอิสยาห์ 3

เป็นความหวังใจของประชากรของพระเจ้าที่กำลังอยู่ในความทุกข์ องค์อิมมานูเอลคือ บุคคลที่จะเสด็จมาอย่างแน่นอนในอนาคต

วันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้า

โดยปกติแล้วหมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวาระสุดท้ายของประวัติศาสตร์และมักจะใช้คำว่า ในวันนั้น เป็นการอธิบายถึงการทรงสำแดงของพระเจ้าไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม ให้เราเห็นเหตุการณ์พิเศษนั้นตามพระประสงค์ของพระองค์

คำว่า ในวันนั้น อาจมีความหมายมากกว่า 24 ชั่วโมง อาจกินความถึงเหตุการณ์ทั้งเหตุ การณ์ตั้งแต่ต้นจนจบ เช่นการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์เพื่อรับผู้เชื่อและการพิพากษาผู้ไม่เชื่อ

ความสอดคล้องของหัวข้อต่างๆในหนังสืออิสยาห์

เริ่มจากความบริสุทธิ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า ซึ่งพระองค์มีพระประสงค์ให้ประชากรของพระองค์เห็นแบบอย่างและพัฒนาจริยธรรมให้มากยิ่งๆขึ้น พระองค์จึงทรงแต่งตั้งผู้รับใช้ของพระองค์ เพื่อนำสารจากพระเจ้ามาสู่ประชากรของพระองค์ ในสารนั้นคือมาตรฐานการดำเนินชีวิตที่พระเจ้าประสงค์ให้ประชากรของพระองค์เป็น การละเลยไม่นำพาหรือจงใจไม่รักษามาตรฐานของพระเจ้านำมาซึ่งการพิพากษา ส่วนผู้ที่ใส่ใจพัฒนาตนเองรักษามาตรฐานของพระเจ้าชีวิตย่อมเต้มด้วยพระพรฝ่ายจิตวิญญาณ แต่มาตรฐานของพระเจ้านั้นสูงส่งยากที่จะกระทำให้สำเร็จครบถ้วน พระเจ้าทรงพระ กรุณาพระองค์ไม่ประสงค์ให้แม้แต่คนเดียวพินาศ พระองค์จึงประทานพระผู้ช่วยให้รอดมาแบกรับส่วนที่เราทำไม่สำเร็จ คือ องค์อิมมานูเอล ผู้ที่จะปรากฏพระองค์ในฐานะผู้รับใช้ที่สมบูรณ์ ในวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้า มาในฐานะจอมกษัตริย์ ผู้พิพากษา ฯลฯ มาเพื่อจัดการกับความอธรรม และมาในฐานะพระเมสสิยาห์ พระผู้เล้ยงที่ดี ฯลฯ เพื่อทำหน้าที่ปลดปล่อยประชากรของพระเจ้าให้เป็นอิสระจากความบาป สนองพระประสงค์เริ่มแรกขององค์พระผู้เป็นเจ้า อาจแสดงให้เห็นด้วยภาพด้านล่าง

หนังสือม้วนอิสยาห์ 4

ความบริสุทธิ์ของพระเจ้า

พระองค์จึงแต่งตั้ง

ผู้รับใช้ของพระเจ้า

เพื่อนำสารของพระเจ้าเรื่อง

การพิพากษาและความรอด

โดยมีพระผู้ช่วยคือ

องค์อิมมานูเอล

ผู้จะเสด็จมาทำราชกิจใน

วันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้า

ความบริสุทธิ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าในหนังสืออิสยาห์

ความยิ่งใหญ่ของพระธรรมอิสยาห์ประการหนึ่งคือ ภาพผู้รับใช้พระเจ้าได้เข้าเฝ้าองค์พระผู้เป็นเจ้า (บทที่ 6) บรรดาทูตสวรรค์ผู้มีฤทธิ์ต่างเปล่งเสียงชัยโยพร้อมเพรียงกันว่า บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ ในพระธรรมอิสยาห์เราพบคำว่า องค์บริสุทธิ์มากกว่า 30 ครั้ง ท่าทีของอิสยาห์คำพูดของอิสยาห์ต่อหน้าพระพัตรพระเจ้าเป็นแบบอย่างที่คริสเตียนควรนำมาพิจารณาไตร่ตรอง เราจะพบบางสิ่งดังนี้

1. มีช่องว่างระหว่างองค์พระผู้เป็นเจ้ากับคนบาป(อสย.59:1-2) ความบาปทำให้มนุษย์ตกต่ำถอยห่างออกจากพระเจ้า ไม่มีทางที่มนุษย์จะตะเกียดตะกายพัฒนาตนเองลบล้างความบาปให้หมดไป

2. องค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นที่สามารถประทานความสัมพันธ์อีกครั้งกับมนุษย์ผ่านทางผู้รับใช้ของพระเจ้าเป็นผู้เตรียมการ และองค์อิมมานูเอลผู้จะเสด็จมาปลดปล่อยมนุษย์ให้เป็นอิสระจากบาป (อสย.50:6)

3. มนุษย์ควรจะจงรักภักดีต่อพระเจ้าผู้ทรงช่วยกู้ ( อสย.6:5-7) มนุษย์ต้องถือรักษาความสัมพันธ์ของเราต่อพระผู้สร้างของเราทั้งหลาย เพื่อเราทั้งหลายจะได้มีชีวิตที่เต็มด้วยสันติภาพในพระเจ้า เพราะนอกจากพระองค์ ทางอื่นเริ่มต้นดูเหมือนดี แต่ปลายทางก็คือความวิบัติเท่านั้น

อาจสรุปได้ว่า

ความบริสุทธิ์คือ อาภรณ์ชุดเดียวที่คริสตชนจะสวมเข้าเฝ้าพระเจ้าเท่านั้น อาภรณ์ชุดนี้ไม่สามารถจัดหาสร้างขึ้นด้วยความสามารถของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการทำดีมีจริยธรรมหรือสติ

หนังสือม้วนอิสยาห์ 5

ปัญญา อาภรบริสุทธิ์นี้เป็นสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นจะประทานให้ผู้ชอบธรรม คือผู้สำนึกในบาปผิดของตนด้วยความถ่อมใจ ไม่ใช่วินิจฉัยแต่ความผิด ความบกพร่องของคนอื่น แต่ควรเห็นจุดบกพร่องของตนเหมือนที่พระเจ้าทรงเห็นดังเช่นอิสยาห์ เราต้องตระหนักอยู่เสมอว่าชีวิตเราไม่อาจจะเอาชนะและหลุดพ้นจากบาปด้วยตนเองได้ แต่ด้วยการพึ่งพิง การชำระด้วยไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ ด้วยพระวจนะของพระเจ้า ด้วยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้า เราทั้งหลายจึงสามารถยืนอยู่จำเพาะพระพักตร์ของพระเจ้าได้

ผู้รับใช้พระเจ้าในพระธรรมอิสยาห์

ในพระธรรมอิสยาห์นอกจากท่านอิสยาห์แล้ว คำว่าผู้รับใช้พระเจ้าครอบคลุมบุคคลเหล่านี้ คือ

1. ชาวอิสราเอลทั้งหมด รวมทั้งบรรพบุรุษบางคนที่ผู้เผยพระวนะเอ่ยถึง(อสย.4:8)

2. กษัตริย์ต่างชาติและคนต่างชาติที่พระเจ้าทรงใช้ (ไซรัส) (44:28-45:1-7;56:6)

3. ชาวอิสราเอลที่ได้รับอิสรภาพ (52:13-53:12)

4. และ หมายถึงพระเยซูคริสต์ (53:1-2)

ในส่วนของท่านอิสยาห์ท่านตระหนักดีว่าตนเองเป็นผู้รับใช้พระเจ้า ท่านยอมกระทำตามบัญชาของพระเจ้าทุกประการ เช่น เดินเท้าเปล่า 3 ปี (อสย.20:3) เป็นผู้นำสารของพระเจ้าแม้จะไม่มีใครสนใจฟัง (อสย.44:26,50) อิสยาห์ให้ภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับผู้รับใช้พระเจ้า (41:8-9) พระเจ้าทรงเลือกและเรียกบุคคลต่างๆเพื่อภารกิจเฉพาะ และเป็นเอกสิทธิ์ของพระองค์ในการเลือก(63:17) ดังจะพบว่าคนต่างชาติก็สามารถรับใช้พระเจ้าได้ (44:28-45:1-7;56:6)

พระธรรมอิสยาห์บทที่ 52 และ 53 ถูกนำไปอ้างอิงในพระคัมภีร์เดิม เช่น โรม 15:21 ยอห์น 12:38 เป็นภาพของผู้รับใช้พระเจ้าที่ยอมแบกภาระหนัก ยอมสละชีวิตเพื่อพันธกิจขององค์พระผู้เป็นเจ้า

การพิพากษาและความรอดในพระธรรมอิสยาห์

ความรอด

ความรอดขององค์พระผู้เป็นเจ้ามีความหมายที่กว้างมาก อาจหมายถึงความรอดส่วนบุคคลจากโรคภัยไข้เจ็บ หรือ จากภัยต่างๆ ตลอดจนความรอดจากความตายในภาพรวมอาจหมายถึง

หนังสือม้วนอิสยาห์ 6

ประเทศชาติรอดพ้นจากศัตรูผู้รุกราน พระเจ้าสามารถส่งผู้รับใช้ของพระองค์มาดำเนินการช่วยให้รอดได้ในกรณีต่างๆ แต่เบื้องหลังทุกเหตุการณ์องค์พระผู้เป็นเจ้าคือผู้ทรงช่วยให้รอดนั่นเอง(อสย.33:22,43:3,11,15)

หัวใจในเรื่องความรอดในพระคัมภีร์ใหม่คือความรอดจากบาป โดยการช่วยกู้ขององค์พระเยซูคริสต์จากเหตุการณ์ที่ไม้กางเขน ความรอดเป็นพระพรแก่ทุกๆคนทุกๆเชื้อชาติที่เชื่อวางใจในองค์พระเยซูคริสต์(กจ.2:21)

การพิพากษา

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นผู้รักษาระบบของจักรวาลที่พระองค์ทรงสร้าง พระองค์ไม่สามารถวางเฉยต่อความเบี่ยงเบนออกนอกระบบของพระองค์ ผลคือพระเจ้าทรงดำรงตำแหน่งผู้พิพากษา และการพิพากษาของพระองค์ยุติธรรมเสมอแต่ก็มีความกรุณาและให้โอกาสอยู่ด้วย ฉะนั้นการพิพากษาของพระเจ้าจึงไม่ได้เป็นการลงโทษเสมอไป การพิพากษานำมาซึ่งการชำระให้บริสุทธิ์ ผู้ที่บริสุทธิ์เท่านั้นสมควรได้รับการอวยพระพร พระธรรมอิสยาห์ตั้งแต่บทที่ 1 ถึง 39 ได้กล่าวถึงการพิพากษาในวาระต่างๆ เพื่อให้ชาวยูดาห์สำนึกและหันกลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้า

องค์อิมมานูเอลในพระธรรมอิสยาห์

คริสตชนส่วนใหญ่ให้ความสนใจคำว่า อิมมานูเอล จากพระรรมมัทธิว จากการที่ท่านมัทธิวอ้างพระคำสัญญาขององค์พระผู้เป็นเจ้า ความสำเร็จของคำพยากรณ์จากพระธรรม

อิสยาห์สมบูรณ์ในองค์พระเยซูคริสต์

อิมมานูเอล แปลว่า พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเรา ขยายความได้ว่า พระเจ้าทรงเสด็จมาอยู่ท่ามกลางมนุษย์ด้วยพระองค์เอง หรือ พระเจ้าทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ พระธรรมอิสยาห์กล่าวพยากรณ์ไว้หลายครั้งหลายตอนเช่น

- พระองค์จะได้รับการทรงเรียกให้เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าตั้งแต่ยังไม่ประสูติจากครรภ์

มารดา จาก อสย.49:1

- พระองค์จะประสูติจากหญิงพรหมจารีย์ จาก อสย.7:14

- พระองค์จะเป็นลูกหลานของเจสซี จึงเป็นเชื้อสายของดาวิด จาก อสย. 11 ;1,10

- พระองค์จะยอมทนทุกข์โดยสมัครพระทัย จาก อสย.50:6,53:7

- พระองค์จะรับแบกบาปของโลกด้วยพระองค์เอง จาก อสย.53:4-6

หนังสือม้วนอิสยาห์ 7

และอีกหลายตอนในพระธรรมอิสยาห์ล้วนสนับสนุน การเสด็จมาและการดำเนินพระราชกิจบนโลกของพระเยซูคริสต์

วันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าในอิสยาห์

ผลของการพิพากษาขององค์พระผู้เป็นเจ้า ทำให้เกิดการทำลายล้างอย่างกว้าวขวาง เช่น การสงครามใหญ่ การเกิดโรคระบาดร้ายแรง การเกลียดชังกันเป็นที่ทราบกันแล้วว่า วันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่เรื่องของระยะเวลา หากแต่หมายถึงเหตุการณ์ทั้งเหตุการณ์ ฉะนั้นทุกวันนี้อาจรวมเข้ากับวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วก็ได้ ( อสย. 5:8)

ในพระธรรมอิสยาห์ วันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้า มีความหมายแตกต่างกัน เช่น

วันแห่งการพิพากษา เกิดขึ้นในสมัยพระคัมภีร์เดิม พระเจ้าทรงใช้อัสซีเรียนำการลงโทษมายังประชากรของพระองค์ ( อสย.7:18-20)

วันแห่งการช่วยกู้ ถ้าพวกเขากลับใจใหม่เขาก็จะรอด ( อสย.12:1-2) พระเจ้าทรงช่วยคนของพระองค์ที่เหลืออยู่ ให้ได้รับพระพรและสร้างชาติขึ้นมาใหม่ (อสย.37:31) ไม่ใช่แต่อิสราเอลเท่านั้นที่จะได้รับการช่วยกู้ ( อสย.19:21)

วันที่พระเจ้าประทานจอมกษัตริย์มาปกครองโลก นั่นคือพระเยซูคริสต์ผู้จะเสด็จมาครั้งที่สอง (อสย.9:6-7,11:1-9)

วันที่พระเจ้าทรงสถาปนาเยรูซาเล็มใหม่ ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต์นั้นเอง นครซึ่งจะเป็นศูนย์กลางการปกครองของแผ่นดินโลกใหม่ท้องฟ้าใหม่ (อสย.2:2-4, 1:21-26)

เราไม่ควรตกใจกลัววันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะสิ่งนี้คือการเริ่มต้นของยุคสุดท้าย พระเยซูคริสต์จะทรงเสด็จผ่านเหตุการณ์เหล่านี้เข้ามาเพื่อสร้างแผ่นดินโลกใหม่ ฟ้าใหม่ ระบบการปกครองใหม่ ฉะนั้นคริสตชนควรตั้งอารมณ์ให้มั่นคงรอคอยการเสด็จมาครั้งที่สองขององค์พระเยซูคริสต์ ด้วยการรักษาความเชื่อให้มั่นคงท่ามกลางความทุกข์ยาก การข่มเหง (อสย.2:2-4)

พระธรรมอิสยาห์ได้ให้ความหวังใจแก่คริสตชนในการรอคอยและการเผชิญกับวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้า คริสตชนไม่ควรอธิษฐานหลีกเลี่ยงการทนทุกข์เพราะรักษาความเชื่อ แต่ควรอธิษฐานขอกำลังจากพระเจ้าเพื่อรักษาความเชื่อและสามารถผ่านพ้นเหตุการณ์ต่างๆไปได้

--------------------------------------------------------------------------------------------

ภาคผนวก 1

ภาคผนวก

จากการศึกษาพิจารณาหนังสือม้วนอิสยาห์ ร่วมกันของสมาชิกในกลุ่มทำให้ได้ข้อคิดเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆดังต่อไปนี้

บทที่ 1 ประชาชาติที่บาปหนา

ข้อ 1 – 9 การพิพากษา

คำเด่น ข้อ 5 ยังจะให้เฆี่ยนเจ้าตรงไหนอีกที่เจ้ากบฏอยู่เรื่อยไป ศีรษะก็เจ็บหมดจิตใจก็อ่อนเปลี้ยไปสิ้น

ข้อ 10 – 20 ความรอด

คำเด่น ข้อ 16 จงชำระตัว จงทำตัวให้สะอาด จงเอากรรมชั่วของเจ้าออกไปให้พ้นจากสายตาของเรา จงเลิกกระทำชั่ว

ข้อ 21 – 31 การพิพากษา/ ความรอด

คำเด่น ข้อ 21 เมืองที่ซื่อสัตย์กลายเป็นแพศยาเสียแล้วหนอ คือเธอที่เคยเปี่ยมด้วยความยุติธรรม

ข้อ 27 ศิโยนจะรับการไถ่ด้วยความยุติธรรม และ บรรดาคนในนครที่กลับใจจะรับการไถ่ด้วยความชอบธรรม

บทที่ 2 พระเจ้าทรงครอบครองอย่างสันติทั่วสากล ( คล้าย มีคา 4:1-3)

ข้อ 1- 4 วันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้า

คำเด่น ข้อ 2 ในยุคหลังจะเป็นดังนี้ คือภูเขาแห่งพระนิเวศของพระเจ้าจะถูกสถาปนาขึ้นให้สูงในจำพวกภูเขาทั้งหลาย และจะถูกยกขึ้นเหนือบรรดาเนินเขา และประชาชาติทั้งสิ้นจะหลั่งไหลเข้ามาหา

ภาคผนวก 2

คำขวัญของ U.N. เขาทั้งหลายจะตีดาบของเขาให้เป็นผาลไถนา และหอกของเขาให้เป็นขอลิด

ข้อ 5 – 22 การพิพากษา / วันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้า

คำเด่น ข้อ 17 และความผยองของมนุษย์จะต้องถูกปราบลง และความจองหองของคนจะตกต่ำลง ในวันนั้นพระเจ้าองค์เดียวจะเป็นที่เทิดทูน

บทที่ 3 การพิพากษายูดาห์ และ เยรูซาเล็ม

ข้อ 1 – 15 การพิพากษา

คำเด่น ข้อ 8 เพราะเยรูซาเล็มก็สะดุด และ ยูดาห์ก็ล้มคว่ำ เพราะว่าวาจาของเขาและการกระทำของเขาก็ต่อสู้พระเจ้า กบฏต่อพระพักตร์อันรุ่งโรจน์ของพระองค์

ข้อ 16 – 26 การพิพากษา

คำเด่น ข้อ 18 ในวันนั้นพระเจ้าจะทรงนำเอาเครื่องวิจิตรงดงามไปเสีย คือกำไลข้อมือ ปันจุเหร็จ ตุ้มวงเดือน ฯลฯ

บทที่ 4 อนาคตอันรุ่งโรจน์ของเยรูซาเล็ม

ข้อ 2 – 6 วันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้า

คำเด่น ข้อ 2 ในวันนั้นบรรดาสิ่งที่งอกเพราะพระเจ้าจะงดงามและรุ่งโรจน์และพืชผลของแผ่นดินนั้นจะเป็นความภูมิใจและเกียรติของอิสราเอลผู้รอดตายมา

บทที่ 5 อุปมาเรื่องสวนองุ่น

ข้อ 1 – 7 การพิพากษา

คำเด่น ข้อ 6 เราจะกระทำมันให้เป็นที่ร้าง จะไม่มีใครลิดแขนงหรือพรวนดินหนามย่อยหนามใหญ่ก็จะงอกขึ้น และเราจะบัญชาเมฆไม่ให้โปรยฝนรดมัน

ข้อ 8 – 30 การพิพากษา

ภาคผนวก 3

คำเด่น ข้อ 20 วิบัติแก่คนเหล่านั้นที่เรียกความชั่วร้ายว่าความดี และความดีว่าความชั่วร้าย ผู้ถือเขาความมืดเป็นความสว่างและสว่างเป็นมืดผู้ถือเอาว่าความขมเป็นความหวานและความหวานเป็นความขม

การท้าทายพระเจ้า ข้อ 19 ให้พระองค์รีบร้อนให้พระองค์เร่งงานของพระองค์(การพิพากษา)เพื่อเรา(ชาวอิสราเอลที่ทำชั่ว)จะได้เห็น

บทที่ 6 นิมิตและการทรงเรียกอิสยาห์

ข้อ 1 – 13 ผู้รับใช้ของพระเจ้า / ความบริสุทธิ์

คำเด่น ข้อ 3 บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ พระเจ้าจอมโยธา แผ่นดินโลกทั้งสิ้นเต็มด้วยพระสิริของพระองค์

ข้อ 8 เราจะใช้ผู้ใดไปและผู้ใดจะไปแทนเรา ข้าพเจ้าทูลว่าข้าพระองค์นี้พระเจ้าข้า ขอทรงใช้ข้าพระองค์ไปเถิด

บทที่ 7 ข่าวแรกของอิสยาห์ที่มาถึงอาหัส

ข้อ 1 – 9 ผู้รับใช้ของพระเจ้า

คำเด่น ข้อ 3 และพระเจ้าตรัสกับ อิสยาห์ ว่า จงออกไปพบอาหัส ทั้งเจ้าและเชอารยาชูบ บุตรชายเจ้า ณ ที่ปลายท่อน้ำสระบนที่ถนนลานซักฟอก

ข้อ 10 – 25 องค์อิมมานูเอล

คำเด่น ข้อ 14 ดูเถิดหญิงสาว(หญิงพรหมจารี)คนหนึ่งจะตั้งครรภ์ และคลอดบุตรชายคนหนึ่ง และเขาจะเรียกนามท่านว่า อิมมานูเอล

บทที่ 8 ชื่อบุตรของผู้เผยพระวจนะ

ข้อ 1 – 10 การพิพากษา

ภาคผนวก 4

คำเด่น ข้อ 4 เพราะก่อนที่เด็ก(มาร์เฮอร์ชาลาลหัชบัส)จะร้องเรียก พ่อ แม่ ได้ ทรัพย์สมบัติของดามัสกัสและของที่ริบได้จากสะมาเรียจะถูกขนเอาไปต่อพระพักตร์พระราชาอัสซีเรีย

มาร์เฮอร์ชาลาลหัชบัส = ของที่ถูกริบไป

ข้อ 11 – 22 การพิพากษา

คำเด่น ข้อ 21 เขาทั้งหลายจะผ่านแผ่นดินด้วยความระทมใจอันยิ่งใหญ่และ

ด้วยความหิว เขาจะเกรี้ยวกราดและแช่งด่าพระราชาของเขาและพระเจ้าของเขา.....

บทที่ 9 กำเนิดและรัชกาลขององค์สันติราช

ข้อ 1 – 7 องค์อิมมานุเอล

คำเด่น ข้อ 6 ด้วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรา มีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้เรา และการปกครองจะอยู่ที่บ่าของท่าน และท่านจะเรียกนามของท่านว่า ที่ปรึกษามหัศจรรย์ พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระบิดานิรันดร์ องค์สันติราช

ข้อ 8 – 21 การพิพากษา

คำเด่น ข้อ 21 มนัสเสห์กินเอฟราอิม เอฟราอิมกินมนัสเสห์ และทั้งคู่ก็สู้กับยูดาห์ ถึงกระนั้นก็ดีพระพิโรธของพระองค์ก็ยังมิได้หันกลับ และพระหัตถ์ของพระองค์ยังเหยียดออก

บทที่ 10 ความผิดของยูดาห์

ข้อ 1 – 4 การพิพากษา

คำเด่น ข้อ 4 ไม่มีอะไรเหลือนอกจากจะไปหลังขดหลังงออยู่กับนักโทษ

ภาคผนวก 5

หรือล้มลงในหมู่พวกคนที่ถูกฆ่า ถึงกระนั้นก็ดี พระพิโรธของพระองค์ก็ยังมิได้หันกลับ และพระหัตถ์ของพระองค์ยังเหยียดออกอยู่

ข้อ 5 – 19 การพิพากษา ( อิสราเอล ด้วย อัสซีเรีย)

คำเด่น ข้อ 5 วิบัติแก่อัสซีเรีย ผู้เป็นตะบองแห่งความกริ้วของเรา

ข้อ 20 – 27 วันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้า

คำเด่น ข้อ 20 ในวันนั้น คนอิสราเอลที่เหลืออยู่และคนที่รอดตายแห่งเชื้อสายของยาโคบ จะไม่พิงผู้ตีเขาอีก แต่จะพักพิงที่พระเจ้า องค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล โดยความสัตย์จริง

ข้อ 28 – 34 การพิพากษา ( อัสซีเรีย)

คำเด่น ข้อ 33 ดูเถิด องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าจอมโยธา จะทรงตัดกิ่งไม้ด้วยกำลังอันน่าคร้ามกลัว ต้นที่สูง(อัสซีเรีย)ยิ่งจะถูกโค่นลงมาและต้นที่สูงจะต้องถูกทลายลง

บทที่ 11 การครอบครองอันชอบธรรมของกิ่งแห่งเจสซี / K.J. พระเยซูคริสต์จะประทับบนพระที่นั่งของดาวิด

ข้อ 1 – 10 องค์อิมมานูเอล

คำเด่น ข้อ 1 จะมีหน่อแตกออกมาจากตอแห่งเจสซี จะมีกิ่งออกมาจากรากทั้งหลายของเขา

ข้อ 11 – 16 วันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้า

คำเด่น ข้อ 11 ในวันนั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงยื่นพระหัตถ์ออกไปเป็นครั้งที่สอง เพื่อจะได้ส่วนชนชาติของพระองค์ที่เหลืออยู่คืนมา เป็นคนที่เหลือจากอัสซีเรีย

ภาคผนวก 6

จากอียิปต์ จากปัทโรส จากเอธิโอเปีย จาก เอลาม จากชินาร์ (บาบิโลน) จาก ฮามัท และแผ่นดินชายทะเล

บทที่ 12 บทเพลงโมทนา / K.J. คนอิสราเอลทุกคนจะได้รับความรอด

ข้อ 1 – 6 ผู้รับใช้พระเจ้า

คำเด่น ข้อ 2 ดูเถิด พระเจ้าเป็นความรอดของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะวางใจและไม่กลัวเพราะพระเจ้าทรงเป็นกำลังและบทเพลงของข้าพเจ้าและพระองค์ทรงเป็นความรอดของข้าพเจ้า

บทที่ 13 ครุวาทเกี่ยวกับบาบิโลน

ข้อ 1 – 5 การพิพากษา ( บาบิโลน )

คำเด่น ข้อ 1 ครุวาท ( คำพยากรณ์/ภาระ ) เกี่ยวกับบาบิโลน

ข้อ 6 – 13 วันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้า

คำเด่น ข้อ 6 จงพิลาบร่ำไห้ซิ เพราะวันแห่งพระเจ้ามาใกล้แล้ว

ข้อ 14 – 22 การพิพากษา ( บาบิโลน )

คำเด่น ข้อ 20 จะไม่มีใครเข้าอยู่ในบาบิโลน หรืออาศัยอยู่ตลอดทุกชั่วชาติพันธ์

บทที่ 14 การเย้ยหยันพระราชาบาบิโลน

ข้อ 1 – 23 การพิพากษา ( บาบิโลน )

คำเด่น ข้อ 5 พระเจ้าทรงหักไม้พลองของคนอธรรมคฑาของผู้ครอบครอง

ข้อ 24 – 27 การพิพากษา ( อัสซีเรีย )

คำเด่น ข้อ 25 คือเราจะตีคนอัสซีเรียในแผ่นดินของเราให้ย่อยยับไป

ข้อ 28 -32 การพิพากษา ( ฟิลิสเตีย )

ภาคผนวก 7

คำเด่น ข้อ 29 ประเทศฟิลิสเตียเอ๋ยเจ้าทุกคนอย่าเปรมปรีดิ์เลย

บทที่ 15 ครุวาทเกี่ยวกับโมอับ

ข้อ 1- 9 การพิพากษา ( โมอับ )

คำเด่น ข้อ 9 คือสิงห์สำหรับชาวโมอับที่หนีไปและสำหรับคนที่เหลืออยู่ในแผ่นดิน

บทที่ 16 การปกป้องอิสราเอล

ข้อ 1-5 ความรอด / องค์อิมมานูเอล

คำเด่น ข้อ 5 พระที่นั่งก็ได้รับการสถาปนาด้วยความรักมั่นคงบนนั้นจะมีผู้หนึ่งนั่งอยู่ด้วยความสัตย์สุจริตในเต็นท์ของดาวิด

ข้อ 6-14 การพิพากษา (โมอับ)

คำเด่น ข้อ 14 ศักดิ์ศรีของโมอับจะถูกเหยียดหยามแม้มวลชนมหึมาของเขาทั้งสิ้นก็ดีและคนที่เหลืออยู่นั้นก็จะน้อยและกะปลกกะเปลี้ย

บทที่ 17 ครุวาทเกี่ยวกับดามัสกัส

ข้อ 1-3 การพิพากษา (ดามัสกัส)

คำเด่น ข้อ 1 ดูเถิดดามัสกัสจะหยุดไม่เป็นเมืองหลวงและจะกลายเป็นกองสิ่งปรักหักพัง

ข้อ 4-14 การพิพากษา(อิสราเอล)

คำเด่น ข้อ 12 เอ๊ะ ( ภาษาฮีบรู Hoy)เสียงกึกก้องของชนชาติทั้งหลายเป็นอันมากเขากึกก้องเหมือนทะเลก้องกึก

บทที่ 18 ครุวาทเกี่ยวกับเอธิโอเปีย

ข้อ 1-7 การพิพากษา(เอธิโอเปีย)

คำเด่น ข้อ 1 เฮ้ย แผ่นดินแห่งปีกที่กระหึ่มซึ่งอยู่เลยแม่น้ำแห่งเอธิโอเปีย

ภาคผนวก 8

บทที่ 19 ครุวาทเกี่ยวกับอียิปต์

ข้อ 1-25 การพิพากษา (อียิปต์)

คำเด่น ข้อ 1 ต่อพระพักตร์พระองค์รูปเคารพแห่งอียิปต์จะสั่นสะเทือนและใจของอียิปต์จะละลายไปภายในตัวเขา

บทที่ 20 อัสซีเรียจะชนะอียิปต์และเอธิโอเปีย

ข้อ 1-6 การพิพากษา (อียิปต์และเอธิโอเปีย)

คำเด่น ข้อ 4 พระราชาแห่งอัสซีเรียจะนำคนอียิปต์ไปเป็นเชลยและจะกวาดคนเอธิโอเปียไปทั้งคนหนุ่มสาวและคนแก่เปลือยกายและเท้าเปล่าเปิดก้น

บทที่ 21 ครุวาทเกี่ยวกับถิ่นทุรกันดารของทะเล

ข้อ 1-10 การพิพากษา(บาบิโลน)

คำเด่น ข้อ 9 บาบิโลนล่มแล้วล่มแล้วบรรดารูปเคารพทั้งสิ้นแห่งพระของเขา

ข้อ 11-12 การพิพากษา (เอโดม)

คำเด่น ข้อ 11 มีคนหนึ่งเรียกข้าพเจ้าจากเสอีร์(เมืองของเอโดม)

ข้อ 13-15 การพิพากษา ( อาระเบีย )

บทที่ 22 ครุวาทเกี่ยวกับที่ลุ่ม(ห้วยขิดโรน= เยรูซาเร็ม)

ข้อ 1-14 การพิพากษา(เยรูซาเล็ม)

คำเด่น ข้อ 10 และท่านก็นับเรือนของเยรูซาเล็มและท่านก็พังเรือนมาเสริมกำแพงเมือง

ข้อ 15-25 การพิพากษา(ข้าราชการ2คนของเฮเซคียาห์)

บทที่ 23 ครุวาทไทระและไซดอน

ภาคผนวก 9

ข้อ 1-18 การพิพากษา (บริเวณรอบๆเมติเตอร์เรเนีย)

คำเด่น ข้อ 6 โอ ชาวชายทะเลเอ๋ยจงคร่ำครวญ

บทที่ 24 การพิพากษาเหนือโลก

ข้อ 1-23 การพิพากษา(โลก)

คำเด่น ข้อ 17 โอ ชาวแผ่นดินโลกเอ๋ยความสยดสยองและหลุมพรางและกับก็มาทันเจ้าแล้ว

บทที่ 25 บทเพลงสรรเสริญ

ข้อ 1-12 วันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้า

คำเด่น ข้อ 9 ในวันนั้น เขาจะกล่าวกันว่า นี่แนะ นี่คือพระเจ้าของเราทั้งหลาย

บทที่ 26 บทเพลงเรื่องความไว้วางใจ

ข้อ 1-21 วันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้า

คำเด่น ข้อ 1 ในวันนั้น เขาจะร้องเพลงนี้ในแผ่นดินยูดาห์

บทที่ 27 การพิพากษาและช่วยกู้อิสราเอล

ข้อ 1-12 การพิพากษา

คำเด่น ข้อ 13 ในวันนั้นเขาจะเป่าเขาสัตว์ใหญ่และบรรดาผู้ที่กำลังพินาศอยู่ในแผ่นดินอัสซีเรียและบรรดาผู้ถูกขับไล่ออกไปยังแผ่นดินอียิปต์จะมานมัสการพระเจ้าบนภูเขาบริสุทธิ์ที่เยรูซาเล็ม

บทที่ 28 ตักเตือนเอฟราอิม

ข้อ 1-13 พิพากษา (ฝ่ายเหนือ)

คำเด่น ข้อ 1 วิบัติแก่มงกุฎอันโอ่อ่าของคนขี้เมาแห่งเอฟราอิม

ข้อ 14-29 พิพากษา (ฝ่ายใต้)

คำเด่น ข้อ 14 เพราะฉะนั้นเจ้าทั้งหลายคนมักเยาะเย้ยเอ๋ยจงฟังพระวจนะของพระเจ้าคือเจ้าผู้ปกครองชนชาตินี้ในเยรูซาเล็ม

บทที่ 29 อารีเอลกับศัตรู

ข้อ 1-16 พิพากษา (อารีเอล=สิงห์ของพระเจ้า=เยรูซาเล็ม)

คำเด่น ข้อ 1 โอ้โฮ อารีเอล อารีเอล นครซึ่งดาวิดทรงตั้งค่าย

ข้อ 17-24 วันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้า

คำเด่น ข้อ 18 วันนั้นคนหูหนวกจะได้ยินถ้อยคำหนังสือคนตาบอดจะเห็น

บทที่ 30 อียิปต์ไม่ใช่ทางรอด

ข้อ 1-17 การพิพากษา

คำเด่น ข้อ 2 ผู้ออกเดินทางไปอียิปต์โดยไม่ขอคำปรึกาของเราเพื่อจะไปลี้ภัยในความอารักขา ของฟาโรห์

ข้อ 18-26 ความรอด(อิสราเอล)

คำเด่น ข้อ 19 เออ ประชาชนผู้อาศัยในศิโยน ณ เยรูซาเล็มเอ๋ย เจ้าจะไม่ร้องไห้

อีกต่อไป

ข้อ 27-33 การพิพากษา(อัสซีเรีย)

คำเด่น ข้อ 31 คนอัสซีเรียจะสยดสยองด้วยพระสุรเสียงของพระเจ้า

บทที่ 31 อียิปต์คือมนุษย์ไม่ใช่พระเจ้า

1-9 การพิพากษา (ต่อจากบทที่ 30 )

คำเด่น ข้อ 3 คนอียิปต์เป็นคนและไม่ใช่พระเจ้าและม้าทั้งหลายของเขาเป็นเนื้อหนังและไม่ใช่เป็นวิญญาณ เมื่อพระเจ้าเหยียดพระหัตถ์ออกผู้ช่วยเหลือก็จะสะดุดและผู้รับการช่วยเหลือก็จะล้มลงและเขาทั้งหลายจะพินาศเสียด้วยกัน

บทที่ 32 ราชาผู้ชอบธรรม

1-8 องค์อิมมานูเอล

คำเด่น ข้อ 1 ดูเถิดพระราชาองค์หนึ่งจะครอบครองด้วยความชอบธรรม

และเจ้านายจะครอบครองด้วยความยุติธรรม

9-14 การพิพากษา

คำเด่น ข้อ 10 อีกสักปีกว่าๆ หญิงที่อิ่มใจเอ๋ยท่านจะสะดุ้งจนตัวสั่น

15-20 วันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้า

คำเด่น ข้อ 15 จนกว่าพระวิญญาณจะเทลงมาบนเราจากเบื้องบนและถิ่นทุรกันดารกลายเป็นสวนผลไม้

บทที่ 33 พระเจ้าทรงนำความรอดมา

1 การพิพากษา

คำเด่น วิบัติแก่เจ้าผู้ทำลาย

2-24 วันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้า

คำเด่น ข้อ 6 และพระองค์จะทรงเป็นเสถียรภาพแห่งเวลาของข้าพเจ้าทรงเป็นความรอดสติปัญญาและความรู้อันอุดมความยำเกรงพระเจ้าเป็นทรัพย์สมบัติของเขา

บทที่ 34 พระพิโรธต่อประชาชาติและเอโดม

1-4 การพิพากษา

คำเด่น ข้อ 2 เพราะพระเจ้าทรงเกรี้ยวกราดต่อประชาชาติทั้งสิ้น

5-17 การพิพากษา ( เอโดม )

คำเด่น ข้อ 5 ดูเถิดมันลงมาเพื่อการพิพากษาเอโดม

บทที่ 35 ชนชาติของพระเจ้ากลับสู่สภาพดี

1-10 วันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้า

คำเด่น ข้อ 10 ผู้ได้รับการไถ่แล้วของพระเจ้าจะกลับและจะมายังศิโยน

ภาคผนวก 7

บทที่ 36 เซนาเคอริบบุกยูดาห์

1-22 การพิพากษา

คำเด่น ข้อ 10 พระเจ้าตรัสแก่ข้าว่า จงขึ้นไปต่อสู้แผ่นดินนี้และทำลายเสีย

บทที่ 37 ทรงช่วยกู้ยูดาห์จากเซนาเคอริบ

1-38 ความรอด

คำเด่น ข้อ 33 พระเจ้าจึงตรัสเกี่ยวกับพระราชาแห่งอัสซีเรียดังนี้ว่า ท่านจะไม่เข้าไปในนครนี้หรือยิงลูกธนูไปที่นั่น

บทที่ 38 เฮเซคียาห์ทรงประชวร

1-22 ผู้รับใช้ของพระเจ้า

คำเด่น ข้อ 20 พระเจ้าทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดและข้าพเจ้าทั้งหลายจะเล่นเครื่องสายของข้าพเจ้าตลอดวันเวลาแห่งชีวิตข้าพเจ้าทั้งหลาย

บทที่ 40 พระเจ้าทรงเล้าโลมศิโยน

1-10 ผู้รับใช้ของพระเจ้า

คำเด่น ข้อ 3 เสียงหนึ่งร้องว่า จงเตรียมมรรคาแห่งพระเจ้าในถิ่นทุรกันดาร

และ ข้อ 31 แต่เขาผู้รอคอยพระเจ้า จะเสริมเรี่ยวแรงใหม่เขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรีเขาจะวิ่งและไม่เหน็ดเหนื่อย

บทที่ 41 พระเจ้าทรงให้ประกันต่ออิสราเอล

1-29 ผู้รับใช้ของพระเจ้า

คำเด่น ข้อ 8 แต่เจ้า อิสราเอล ผู้รับใช้ของเรา ยาโคบผู้ซึ่งเราเลือกไว้

บทที่ 42 คนรับใช้ของพระเจ้า

1-25 ความบริสุทธิ์ของพระเจ้า

คำเด่น ข้อ 3 ไม้อ้อช้ำแล้วท่านจะไม่หัก และไส้ตะเกียงที่ลุกริบหรี่อยู่ท่านจะไม่ดับ

บทที่ 43 พระเจ้าทรงเป็นผู้ไถ่แต่พระองค์เดียว

1-28 ความบริสุทธิ์ของพระเจ้า

คำเด่น ข้อ 3 เพราะเราเป็นพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า องค์บริสุทธ์แห่งอิสราเอลผู้ช่วยให้รอดของเจ้า

บทที่ 44 พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแต่พระองค์เดียว

1-28 ความบริสุทธิ์ของพระเจ้า

คำเด่น ข้อ 6 เราเป็นผู้ต้นและเราเป็นผู้ปลาย นอกจากเราแล้วไม่มีพระเจ้า

บทที่ 45 พระเจ้าตรัสถึงไซรัส

1-8 ผู้รับใช้พระเจ้า

คำเด่น ข้อ 1 พระเจ้าตรัสกับผู้ที่พระองค์ทรงเจิมไว้คือไซรัส

บทที่ 46 พระเจ้าทรงเหนือกว่าบาบิโลน

1-13 วันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้า(อนาคต)

คำเด่น ข้อ 13 เราจะนำการช่วยกู้ของเรามาใกล้มันไม่ไกลเลยและความรอดของเราจะไม่รอช้า

บทที่ 47 การพิพากษาลงโทษบาบิโลน

1-14 การพิพากษา(บาบิโลน)

ภาคผนวก 8

คำเด่น ข้อ 1 โอ ธิดาแห่งชาวเคลเดียเอ๋ย จงนั่งลงบนพื้นดินไม่มีบัลลังก์

บทที่ 48 คำพยากรณ์เกี่ยวกับสิ่งใหม่

1-22 ความบริสุทธ์ของพระเจ้า

คำเด่น ข้อ 17 องค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลตรัสดังนี้ เราคือพระเยโฮวาพระเจ้าของเจ้า

บทที่ 49 ผู้รับใช้ของพระเจ้าเป็นความสว่างแก่ประชาชาติ

1-26 ผู้รับใช้ของพระเจ้า

คำเด่น ข้อ 3 และพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า เจ้าเป็นผู้รับใช้ของเรา

บทที่ 50 คำตักเตือนอิสราเอลให้ดำเนินโดยความเชื่อ

1-3 การพิพากษา

คำเด่น ข้อ 1 ดูเถิดความบาปชั่วของเจ้าจะถูกขายและความทรยศของเจ้าแม่เจ้าจึงถูกไล่ไป

(ดู ฉธบ 24:1 )

4-11 ผู้รับใช้ของพระเจ้า

คำเด่น ข้อ 1 พระเจ้าได้ประทานให้ข้าพเจ้ามีลิ้นของบรรดาผู้ที่พระองค์ทรงสอนเพื่อข้าพเจ้าจะได้รู้ที่จะค้ำชูผู้ที่เหน็ดเหนื่อยไว้ด้วยถ้อยคำ

บทที่ 51 คำเล้าโลมมาถึงศิโยน

1-23 วัันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้า

คำเด่น ข้อ 22 ดูเถิดเราได้เอาจอกแห่งความโซเซมาจากมือของเจ้าแล้วขันแห่งความพิโรธของเราเจ้าจะไม่ต้องดื่มอีก

บทที่ 52 พระเจ้าทรงช่วยอิสราเอลจากการเป็นเชลย

1-12 วันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้า

คำเด่น ข้อ 2 โอ ธิดาแห่งศิโยนที่เป็นเชลยเอ๋ยจงแก้พันธะออกจากคอของเจ้า

13-15 ผู้รับใช้ของพระเจ้า

คำเด่น ข้อ 13 ดูเถิด ผู้รับใช้ของเราจะทำอย่างมีสติปัญญา

บทที่ 53 คำสารภาพของอิสราเอล

1-12 ผู้รับใช้ของพระเจ้า

คำเด่น ข้อ 11 โดยความรู้ของท่านผู้ชอบธรรมคือผู้รับใช้ของเรา

บทที่ 54 ความรักที่ไม่สิ้นสุดของพระเจ้าเพื่ออิสราเอล

1-17 วันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้า

คำเด่น ข้อ 14 เจ้าจะได้รับการสถาปนาไว้ในความชอบธรรมเจ้าจะห่างไกลจากการบีบบังคับเพราะเจ้าจะไม่ต้องกลัวและห่างจากความสยดสยองเพราะมันจะไม่มาใกล้เจ้า

บทที่ 55 ประทานพระกรุณาให้ทั่ว

1-13 ความบริสุทธิ์ของพระเจ้า

คำเด่น ข้อ 9 เพราะฟ้าสวรรค์สูงกว่าแผ่นดินโลกฉันใดวิถีของเราสูงกว่าทางของเจ้าและความคิดของเราสูงกว่าความคิดของเจ้าฉันนั้น

บทที่ 56 รางวัลแก่ผู้ที่รักษาพันธสัญญา

1-8 วันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้า

ภาคผนวก 9

คำเด่น ข้อ 8 พระเจ้าผู้ทรงรวบรวมอิสราเอลที่กระจัดกระจายตรัสว่าเราจะรวบรวมคนอื่นมาไว้กับเขานอกจากคนเหล่านั้นที่ได้รวบรวมไว้แล้ว

9-12 การพิพากษา

คำเด่น ข้อ 10 ยามของเขาตาบอดเขาทั้งปวงไร้ความรู้เขาทั้งปวงเป็นสุนัขใบ้

บทที่ 57 คนชอบธรรมต้องทนทุกข์

1-13 การพิพากษา(คนนับถือรูปเคารพ)

คำเด่น ข้อ 13 เมื่อเจ้าร้องออกมาก็ให้สิ่งที่เจ้าสะสมช่วยกู้เจ้าซี ลมจะพัดมันไปเสีย

14-21 ความบริสุทธิ์ของพระเจ้า

คำเด่น ข้อ 15 องค์ผู้สูงเด่น คือผู้อยู่ในนิรันดร์กาลผู้ทรงพระนามว่าบริสุทธิ์

บทที่ 58 การถืออดอาหารที่ถูกต้อง

1-14 ความบริสุทธิ์ของพระเจ้า

คำเด่น ข้อ 13 และเรียกวันสะบาโตว่า วันปิติยินดีและเรียกวันบริสุทธิ์ของพระเจ้าว่าวันมีเกียรติ

บทที่ 59 การสารภาพความโหดร้ายของชาติ

1-21 วามบริสุทธิ์ของพระเจ้า

คำเด่น ข้อ 21 พระเจ้าตรัสว่า และฝ่ายเรา นี่เป็นพันธสัญญาของเรากับเขาทั้งหลาย

บทที่ 60 พระสิริในอนาคตของศิโยน

1-22 วันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้า

คำเด่น ข้อ 20 ดวงอาทิตย์ของเจ้าจะไม่ตกอีกหรือดวงจันทร์ของเจ้าจะไม่มีข้างแรม

บทที่ 61 ข่าวดีแห่งความรอดมาถึงศิโยน

1-11 ผู้รับใช้พระเจ้า

คำเด่น ข้อ 1 เพราะพระเจ้าทรงเจิมข้าพเจ้าไว้เพื่อนำข่าวดีมายังผู้ทุกข์ใจ

1-12 วันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้า

คำเด่น ข้อ 11 เพราะแผ่นดินโลกจะเกิดหน่อของมัน

บทที่ 62 การฟื้นฟูเยรูซาเล็มใหม่

1-12 ผู้รับใช้ของพระเจ้า

คำเด่น ข้อ 10 จงไปที่ประตูเมืองจัดเตรียมทางไว้ให้ชนชาตินี้

บทที่ 63 วันแห่งการแก้แค้นของพระเจ้า

1-6 การพิพากษา

คำเด่น ข้อ 4 การแก่แค้นอยู่ในใจเรา

7-19 ความบริสุทธิ์ของพระเจ้า

คำเด่น ข้อ 1 ข้าพเจ้าจะกล่าวให้คิดถึงความรักมั่นคงของพระเจ้าบรรดากิจการอันน่าสรรเสริญ

ของพระเจ้า

บทที่ 64 ความสูงส่งของพระเจ้า

1-13 ความบริสุทธิ์ของพระเจ้า

คำเด่น ข้อ 8 ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นดินเหนียวและพระองค์ทรงเป็นช่างปั้น

บทที่ 65 การลงโทษผู้มักกบฏ

1-15 การพิพากษา

ภาคผนวก 10

คำเด่น ข้อ 12 เราจะเอาเจ้าทั้งหลายฟาดเคราะห์ให้ดาบไป

17-25 วันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้า

คำเด่น ข้อ 17 เพราะดูเถิด เราจะสร้างฟ้าสวรรค์ใหม่

บทที่ 66 การพิพากษาและความหวัง

1-16 การพิพากษา

คำเด่น ข้อ 16 องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงพิพากษาลงโทษมนุษย์ด้วยไฟและด้วยดาบของ

พระองค์

17-24 ความรอด

คำเด่น ข้อ 23 องค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศว่า ฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ที่เราสร้างขึ้น

จะยั่งยืนอยู่ต่อหน้าเราฉันใด นามของเจ้าและลูกหลานของเจ้าจะยั่งยืนอยู่ฉันนั้น

------------------------------------------

Custom Search