Wednesday, July 6, 2011

พระคุณที่สาม


พระคุณที่สามคีอคุณครูซึ่งในปัจจุบันการศึกษาเป็นปัจจัยในการสร้างและการพัฒนาความรู้ ความคิดและความสามารถรวมกระทั่งความประพฤติและคุณธรรม สังคมและบ้านเมืองใด ๆ ให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนได้อย่างครบถ้วน สังคมและบ้านเมืองก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถที่จะรักษาความเจริญมั่นคงของประเทศชาติไว้ได้ และพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปโดยซึ่งผู้ที่จะทำให้คนเป็นพลเมืองที่ดีได้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่คอยอบรมสั่งสอน บุคคลผู้ที่เคยอบรมสั่งสอนให้คนเป็นมีความเป็นคน และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาตินั้นก็คือครูนั่นเองซึ่งคำว่าครูนั้นมาจากคำว่า คุรุ หมายความว่า หนัก สำคัญ การเคารพและมีค่าสูง เพราะฉะนั้นคำจำกัดความของคำว่าครู ก็คือ ผู้ที่คอยสั่งสอนศิษย์ ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์ และมีค่าสูงควรแก่การเคารพและนับถือ

ครูนั้นอาจจะมิได้มีความหมายเพียงเท่านี้ เพราะว่า ครูนั้นสั่งสอน อบรมบ่มวิชา ถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ ให้แก่เด็ก รวมทั้งถ่ายทอดประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ท่านได้ไปประสบมาถ่ายทอดให้แก่ลูกศิษย์ฟังในเรื่องต่าง ๆ ไม่ว่าทางโลกและทางธรรม เพื่อต้องการให้ลูกศิษย์นั้นเป็นคนดีมีคุณธรรม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความรับผิดชอบ รวมทั้งเมื่อลูกศิษย์เติบโตขั้นไปในอนาคตต้องการให้ลูกศิษย์ดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ที่สำคัญที่สุดก็คือ เมื่อศิษย์ได้เล่าเรียนได้ศึกษาแล้ว ครูต้องการให้ลูกศิษย์มีความรู้ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับนั้นไปใช้ในการศึกษาเล่าเรียนต่อและประกอบอาชีพในอนาคตตามที่ลูกศิษย์แต่ละคนมุ่งหมายเอาไว้ นอกจากนี้ยังต้องการให้ลูกศิษย์นั้นปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมและของประเทศชาติ ตลอดเวลาที่ผ่านไม่ว่าอดีตจนถึงปัจจุบันมีผู้เปรียบเปรยคู่กับครูว่า ครูนั้นเปรียบเสมือนเรือจ้างที่เคยสั่งสอนโดยให้ความรู้ โดยศิษย์นั้นจบการศึกษารุ่นแล้วรุ่นเล่าก็เหมือนดั่ง ครูที่เป็นเรือที่พาลูกศิษย์ส่งข้ามฟากไปอีกฟากหนึ่ง โดยที่ครูนั้นคอยไปส่งลูกศิษย์แต่เพียงอย่างเดียวเมื่อขึ้นฝั่งแล้วจบกัน โดยแทบที่จะไม่มีความผูกพันธ์กันแม้แต่เล็กน้อย แต่ความจริงแล้วครูไม่ใช่เรือจ้างเพราะครูนั้นมีความผูกพันธ์กันลูกศิษย์อย่างแนบแน่น มีความรัก ความเมตตา ปราถนาดี ต้องการให้ลูกศิษย์เป็นคนดี เป็นคนเก่ง และมีความสุข รวมทั้งสั่งสอนลูกศิษย์ ให้ความรู้และวิทยาการต่าง ๆ ถ่ายทอดประสบการณ์ซึ่งท่านได้รับ และให้ลูกศิษย์นำไปเป็นข้อคิดหรือนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันครูเป็นผู้ที่ให้คำชี้แนะให้คำแนะนำให้ คำปรึกษา สอนให้เราคิด สอนให้เราเขียนสอนให้เราแก้ปัญญาหาและสอนให้เรามีความขยันหมั่นเพียร พร้อมทั้งครูนั้นเป็นผู้ที่สร้างคนให้เป็นคนอย่างแท้จริง สร้างให้เป็นคนกล้าในทุก ๆ ด้าน สร้างคนให้เป็นคนเก่งและในยุคปัจจุบันนี้ ครูมีบทบาทหน้าที่ทุก ๆ ด้าน ซึ่งมิได้มีเพียงแต่การให้ความรู้ในบทเรียนเท่านั้น ครูยังให้ความรู้ในทุก ๆ ด้านรวมทั้งเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำต่าง ๆ 

Custom Search