Monday, June 20, 2011

การกดปุ่มลัดต่างในการใช้คอมกด Alt  พร้อมกับกด  Tab   =          เปลี่ยนหน้าต่างของซอฟต์แวร์ ที่เปิดใช้งานอยู่
+  หมายความว่า กด...พร้อมกับกด....
 Ctrl + Esc     =          เรียก Start Menu ขึ้นมาใช้งาน
 
Alt + F4        =          ปิดหรือออกจากโปรแกรม (Close) ที่เปิดใช้งานอยู่
 
Ctrl + Alt + Del       =          สั่งบูทเครื่องใหม่ กรณีที่ไม่สามารถสั่งงานต่าง ๆ ได้แล้ว
 
Print Screen     =    เก็บภาพหน้าจอขณะนั้นไว้ โดย past ในโปรแกรมแต่งภาพได้
 
Alt                 =           เรียก เมนูด้านบน โดยใช้ปุ่มลูกศร สำหรับเลือกทำงานควบคู่กัน
 
Esc                 =           ยกเลิกการทำงาน หรือออกจากการตั้งค่าต่าง ๆ หรือแทน Cancel
 
Enter                         =          ยอมรับ หรือแทนการกด OK เป็นส่วนมาก
 
Space Bar     =          เลือกบนปุ่มที่มีการ high light ไว้   ใช้คล้าย ๆ ปุ่ม Enter
 
Home หรือ Ctrl + Home   =          เลื่อน Scroll Bar ไปที่ home ของหน้าต่างนั้น
 End หรือ Ctrl + End           =          เลื่อน Scroll Bar ไปที่ end ของหน้าต่างนั้น
 
Shift + ปุ่มลูกศร      =          เลือก ช่วงอักษรหรือข้อความนั้น เพื่อแก้ไขหรือ copy
 
F1                              =          แทนความหมายของการเรียก Help File ขึ้นมาช่วยเหลือ
 
F2                              =          Rename ชื่อไฟล์ หรือการแก้ไขข้อความต่าง ๆ
 
F3 หรือ Ctrl + F3    =          การค้นหาต่าง ๆ
 
Ctrl + F                     =          ค้นหาต่าง ๆ คล้ายกับ F3
 
Ctrl + A                    =          เลือกทั้งหมดหรือแทนคำว่า Select All
 
Ctrl + C                     =          copy ภาพหรืออักษรที่เลือก ไว้
 
Ctrl + X                    =          cut ภาพหรือตัวอักษรที่เลือก ไว้
 
Ctrl + V                    =          past ภาพหรืออักษรที่เก็บไว้จากการ copy หรือ cut

Custom Search